Trondheim kommune: Kulturstipend og kulturlegat

Ansvarlig

Trondheim Kommune
Dato: 01. Jun 19

Trondheim kommunes kulturstipend

1. Kulturstipendet skal gå til enkeltpersoner som er registrert bosatt i og som har sitt virke i Trondheim. I spesielle tilfeller kan også stipend gis til grupper/organisasjoner, men da ikke som tilskudd til ordinær drift eller organisasjonsvirksomhet. For søknader om finansiering av prosjekter og arrangementer henvises det til kommunens øvrige tilskuddsordninger.

2. Kulturstipendet gis med utgangspunkt i kunstnerisk virke og faglig utvikling. Stipendet skal bidra til inspirasjon og videreutvikling for aktører innenfor det profesjonelle kunst- og kulturområdet. Aktuelle uttrykksformer det kan søkes innenfor er: musikk, dans, scenekunst, litteratur, billedkunst, kunsthåndverk, film/media, design, arkitektur og kunstarter i samspill.

3. Søknaden skal inneholde en plan for bruken av stipendet, CV og eksempler på tidligere arbeid. Fortrinnsvis digital dokumentasjon og maksimalt 5 vedlegg.

4. Ved vurdering legges det vekt på søkers faglige virksomhet og utvikling. Det tas ikke hensyn til annen inntekt eller andre offentlige tilskudd. Stipendet tildeles ikke søkere under ordinær utdanning som kan finansieres av Lånekassen, eller søkere som har lønnet studie (for eksempel Phd- utdanning).