Kulturrådet: Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger (løpende søknadsfrist)

Ansvarlig

Norsk kulturråd
Dato: 01. Dec 19

Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger skal bidra til at musikk i Norge av høy kvalitet blir utgitt, dokumentert, tilgjengeliggjort og formidlet. Fra ordningen kan det søkes om tilskudd til nye musikkutgivelser i alle sjangre. Det er produktet som vurderes, og man søker i etterkant av utgivelsen. Tilskuddet er øremerket den aktuelle utgivelsen og skal bidra til å dekke kostnader til innspilling, utgivelse og formidling. Utgiver er ansvarlig for å søke, håndtere tilskuddet og å rapportere.

Kun utgivere kan søke. Med utgiver menes den aktøren som står for utgivelse av innspillingen.

Dersom andre søker, må det foreligge skriftlig avtale mellom utgiver og søker som bekrefter at søknad er innsendt på vegne av utgiver.

Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.

Forutsetninger for å kunne søke

Dersom utgiver ikke er mastereier må det foreligge skriftlig avtale mellom utgiver og mastereier. Både mastereier og artist må være informert om at det søkes støtte.

Søker må ha organisasjonsnummer, men det stilles ellers ingen særskilte krav til organisasjonsform.

Les mer her:
http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/publiseringsstotte-for-musikkinnspillinger

Løpende søknadsfrist