Kalender

 • fre
  09
  feb
  2018
  søn
  10
  feb
  2019

  Støtte til kulturtiltak, begrenset inntil 25 000 kroner. Tilskudd til mindre prosjekter/aktiviteter med løpende frist og administrativ, løpende saksbehandling, og med kvartalsvis rapportering (Skjemaet vil være utilgjengelig i en periode ved årsskifte på grunn av oppdateringer i systemet)

  Les mer her:
  https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/kultur/kulturtilskudd-priser-og-stipend/kulturtilskudd/

  Show details
 • Dette kan du søke om

  • Dekning av utgifter til ulike typer arrangement og utviklingsprosjekter innen kulturområdet
  • Dekning av utgifter og/eller tilskudd knyttet til arrangementer og utviklingsprosjekter i privat og/eller offentlig regi

  Det kan ytes tilskudd til kulturprosjekter som strekker seg over flere år. Årlig utbytte kan ikke benyttes til dekning av utgifter til etablerte kulturtilbud.

  Les mer her:
  https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-stipend/tilskudd/kunst-og-kultur/kulturfondet/

  Show details
 • Formål

  Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at semiprofesjonelle/fremragende sang- og musikkensembler, og sang- og musikkensembler særlig rettet mot talentfull ungdom, kan gjennomføre utenlandsreiser og -turneer.

  Hvem kan søke om tilskudd

  Tilskuddet kan tildeles semiprofesjonelle/fremragende sang- og musikkensembler med base i Trondheim.

  Les mer her:
  https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-stipend/tilskudd/kunst-og-kultur/reisestotte-til-semiprofesjonelle-ensembler-innen-sang-og-musikk/

  Show details
 • Formål

  Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det frivillige kulturlivet i Trondheim. Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke muligheten for å arrangere mindre prosjekt og arrangement med kort planleggingstid. Det kan maksimalt innvilges 30 000 til hvert tiltak fra denne tilskuddsordningen.

  Søknadsfrist

  Søknad må sendes inn senest tre uker før gjennomføring av tiltaket. Søknader behandles fortløpende.

  Du får vanligvis svar innen 3 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.

  Hvem kan få støtte

  Aktører innen det frivillige kulturlivet i Trondheim kan få støtte. På grunn av stor pågang på tilskuddsordningen vil det prioriteres strengt hvilke prosjekt som innvilges tilskudd. Prosjekt med lang planlegging henvises til Tilskudd til fritidskulturlivet eller Tilskudd til kunst- og kulturtiltak, profesjonelle. Flerkulturelle tiltak og aktører vil bli prioritert.

  Les mer her:
  https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-stipend/tilskudd/kunst-og-kultur/strakstiltak-kunst-og-kultur/

  Show details
 • Strakstiltak kunst og kultur

  Profesjonelle kunst- og kulturaktører kan søke om strakstiltak til sine aktiviteter. Søknader behandles fortløpende gjennom hele året.

  Krav til søknad:

  • Søknad må sendes inn senes tre uker får tiltaket det søkes støtte til
  • Søknadsbeløpet kan være maks 15.000 kroner
  • Maksimalt tilskuddsbeløp for strakstiltak er 15.000 kroner
  • For øvrig gjelder de samme retningslinjene som for tilskuddsordningen Kunst- og kulturtiltak, profesjonelle, og det søkes gjennom den ordingen i Tilskuddsbasen.

  Les mer her:
  https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-stipend/tilskudd/kunst-og-kultur/strakstiltak-kunst-og-kultur2/

  Show details
 • ons
  21
  feb
  2018
  5:30 pmFjordgata 1, 7010

  Onsdag 28. februar har FFUK (Fond for utøvende kunstnere) søknadsfrist for prosjektstøtte, innspilling (fonogram) og reisestøtte.

  Tempo arrangerer derfor søknadskurs onsdag 21. februar for alle aktører innenfor musikkbransjen. Vi kan hjelpe deg med alt søknadsrelatert, fra budsjettering til prosjektbeskrivelser.

  Show details
 • søn
  25
  feb
  2018

  Formål

  Kunst- og kulturstipendet som er på 50 000 kroner, gis hvert år til en Trondheimskunstner/-kulturarbeider. Det forutsettes at stipendet skal brukes til å styrke det kunstfaglige og/eller kulturelle samarbeidet mellom Trondheim og Ramallah. Gjennom kulturstipend Ramallah er det etablert et godt samarbeid mellom kunst- og kulturmiljøene i Trondheim og vår vennskapsby Ramallah (Det palestinske området).

  Rådmannen administrerer ordningen sammen med Vennskapssamarbeidet Trondheim – Ramallah.

  Hvem kan søke om tilskudd

  Søkeren må være registrert bosatt i Trondheim. Aktuelle uttrykksformer det kan søkes innenfor er:

  Musikk, scenekunst (inkl opera, dans), litteratur, billedkunst, kunsthåndverk, film/media, design, arkitektur og kunstarter i samspill.

  Les mer her:
  https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-stipend/tilskudd/kunst-og-kultur/kulturstipend-ramallah/

  Show details
 • ons
  28
  feb
  2018
  11:59 pm

  FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge. Fondsloven definerer musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk som utøvende kunstnere. Med profesjonelle utøvere menes de som har det utøvende yrket som sitt hovederverv, altså sitt yrke.

  Les mer her:
  http://www.ffuk.no/vaare-stoetteordninger.392661.no.html

  Show details
 • tor
  01
  mar
  2018

  To ganger i året gir Musikkutstyrsordningen ut tilskudd til teknisk utstyr, akustikk og lokaler med formål å sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, samt gode tekniske vilkår for framføring av rytmisk musikk.

  Les mer her:
  http://www.musikkutstyrsordningen.no/

  Show details
 • 11:59 pm

  Tilskuddsordningen bidrar med tilskudd til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med offentlige konserter, næringsrettede møter og skrivesamarbeid i utlandet. Tilskuddsbeløpet er øremerket det omsøkte prosjekt og kan ikke benyttes til annet. Ordningen er finansiert av Music Norway og Utenriksdepartementet.

   

  Les mer her: https://www.stikk.no/reisestotte/index.php?action=7&ordningid=1&f=eksport

  Show details
 • fre
  02
  mar
  2018
  1:00 pm

  Hva kan få støtte

  Arrangører kan søke om tilskudd til konsertprogram.

  Arrangører som søker om flerårig støtte må i søknaden redegjøre for planlagt program i søknadsperioden.

  Søkere kan ha ulike organisasjonsformer. Det forutsettes at eventuelle overskudd fra konsertvirksomheten tilbakeføres arrangørens virksomhet eller egenkapital.

  Hvem kan søke

  Arrangørstøtteordningens målgruppe er konsertarrangører, scener og regionale kulturhus i Norge med et offentlig konserttilbud. Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke. Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.

  Ordningen prioriterer arrangører med en tydelig programprofil og et betydelig konsertomfang. Enkeltkonserter og festivaler prioriteres kun unntaksvis på arrangørordningen. Festivaler henvises til Kulturrådets støtteordning for musikkfestivaler.

  Les mer her:
  http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/arrangorstotte-musikk

  Show details
 • 1:00 pm

  Det kan søkes om støtte til tiltak som er i samsvar med formålene for ordningen. Kulturrådet vil prioritere prosjekter og programmer som har et langsiktig perspektiv og som har et høyt kunstnerisk nivå.

  Det er ønskelig med prosjekter som bidrar til økt samarbeid mellom de ulike kirkemusikkmiljøene. Det kan også søkes om støtte til kirkemusikkprosjekter som involverer musikkmiljøer og formidlingsarenaer utenfor kirken.

  Hvem kan søke

  Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke. Prosjektet det søkes støtte til må imidlertid involvere profesjonelle utøvere.

  Les mer her:
  http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/kirkemusikk

  Show details
 • 1:00 pm

  Formål

  Støtteordning for musikere og musikkensembler har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, styrke utviklingsmuligheter, økonomiske rammevilkår og profesjonelle betingelser for produksjon og formidling for musikere og ensembler.

  Hvem kan søke

  Støtteordningens målgruppe er profesjonelle utøvere, artister, grupper, vokal- og instrumentalensembler innen alle sjangre. Også støtteapparat og management kan søke om tilskudd på vegne av utøverne. Søkere kan ha ulike organisasjonsformer.

  Les mer her:
  http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/musikere-og-ensembler

  Show details
 • 1:00 pm

  Det kan søkes om midler til programmering. Utgifter til administrasjon av programmerings- og arrangørarbeidet dekkes også. Programmet skal vise helhet og egenart. For enkeltgjestespill og turneer, se Støtteordning for formidling/gjestespill.

  Les mer her:
  http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/arrangorstotte-scenekunst

  Show details
 • tor
  15
  mar
  2018
  11:59 pm

  Reise- og etterutdanningstipend 2018:

  Torsdag 15. mars
  Vi åpner for å ta i mot stipendsøknader over nyttår.

  Søknader på e-post eller papir må være fondet i hende på fristdagen, poststempling gjelder ikke. Søknader som sendes gjennom vår digitale søknadsportal må være innsendt senest kl. 23.59 på fristdagen. Søknadene er ferdig behandlet 4 – 5 uker etter fristdatoen. Vi tar forbehold om endringer av datoene.

  Les mer her:
  http://www.ffuk.no/soeknadsfrister.392947.no.html

  Show details
 • ons
  21
  mar
  2018
  5:00 pmFjordgata 1

  Musikkutstyrsordningen utgir i disse dager en flunkende ny håndbok i teknisk festivalproduksjon og sender i den forbindelse forfatterne av boka ut på en omfattende foredragsturné. Det er gratis å delta og alle får med seg et eksemplar av boka hjem.
  Norge er et land med svært mange festivaler og kulturarrangementer, der kvalitet på teknisk leveranse og avvikling er varierende. En god teknisk produksjon er helt avgjørende for at lyden blir bra, showet blir spektakulært, spilletider overholdes, sikkerhet ivaretas og at publikum, frivillige, artister og crew trives. Asbjørn Ebbesvik og Stig Aron Kamonen har lang erfaring som teknisk produsent og stagemanager på en rekke norske festivaler. I dette foredraget tar de dere gjennom hele prosessen fra starten av planleggingen til endt arrangement, og deler erfaringer fra sitt mangeårige arbeid.
  Foredraget passer for festival- og konsertarrangører, produsenter, prosjektledere, scenemestere, crew og tekniske leverandører som ønsker å bidra til forutsigbarhet og bedret standard i produksjonene de er en del av.

  Show details
 • tor
  05
  apr
  2018
  søn
  08
  apr
  2018
  Fjordgata 1, 7010 Trondheim

  Trondheim Song:Expo is an exclusive co-writing camp located in the town Trondheim in the middle of Norway.

  The camps participants will be guided and mentored by experienced, world elite songwriters and producer.

  The international A&R’s and publishers will provide leads from the major labels such as Universal, Sony and Warner.
  The songs will be pitched to the markets in USA, Europe and Asia.

  Song:Expo is an excellent networking opportunity for music business professionals, as well as a great place for the songwriters to find future writing partners.
  The Regional Camp has a camp fee of 400 NOK for all participants. This include all lectures, catering and equipment you will need during the camp. We can also help you with accommodation during your stay.

  Show details
 • søn
  15
  apr
  2018
  11:59 pm

  Formål

  Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Trondheim. Tilskuddsordningen skal bidra til kunstneriske prosjekter og arrangement av høy kvalitet innen billedkunst/kunsthåndverk, litteratur, musikk, scenekunst/dans og tverrfaglige prosjekt. 

  Hvem kan søke om tilskudd

  Kunstnere, organisasjoner og andre innen det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Det gis i hovedsak tilskudd til aktører bosatt i Trondheim.

  Les mer her:
  https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-stipend/tilskudd/kunst-og-kultur/tilskudd-til-kunst--og-kulturtiltak-profesjonelle/

  Show details
 • tir
  01
  mai
  2018

  Tilskudd til kulturarrangement, samt idrettsarrangement på norgesmesterskapsnivå.

  Målet med ordningen  er å støtte vitalitet, satsing og nytenkning knyttet til kulturarrangement innen ulike sjangere.

  Det kan søkes om tilskudd til enkeltstående kulturarrangement som ikke kommer inn under andre kommunale driftstilskuddsordninger. Arrangementet skal normalt ikke være en del av den ordinære virksomheten til søker. Slike arrangement kan være konserter, forestillinger, festivaler m.m. Arrangementet skal ha god kunstnerisk kvalitet og være åpne for publikum.

  Søker må være en frivillig organisasjon, eller en sammenslutning mellom en eller flere frivillige organisasjoner og andre aktører innen kulturlivet.

  Det kan søkes gjennom hele året. Søknaden må inneholde budsjett og prosjektbeskrivelse. Søknadene behandles fortløpende i drifts- og forvaltningsutvalget.

  Det kan også søkes om tilskudd til idrettsarrangement på norgesmesterskapsnivå som arrangeres i kommunen.

  Les mer her: https://www.molde.kommune.no/kulturtilskudd.289140.no.html

  Show details
 • tor
  03
  mai
  2018
  11:59 pm

  FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge. Fondsloven definerer musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk som utøvende kunstnere. Med profesjonelle utøvere menes de som har det utøvende yrket som sitt hovederverv, altså sitt yrke.

  Les mer her:
  http://www.ffuk.no/vaare-stoetteordninger.392661.no.html

  Show details