Kalender

 • fre
  09
  feb
  2018
  søn
  10
  feb
  2019

  Støtte til kulturtiltak, begrenset inntil 25 000 kroner. Tilskudd til mindre prosjekter/aktiviteter med løpende frist og administrativ, løpende saksbehandling, og med kvartalsvis rapportering (Skjemaet vil være utilgjengelig i en periode ved årsskifte på grunn av oppdateringer i systemet)

  Les mer her:
  https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/kultur/kulturtilskudd-priser-og-stipend/kulturtilskudd/

  Show details
 • Dette kan du søke om

  • Dekning av utgifter til ulike typer arrangement og utviklingsprosjekter innen kulturområdet
  • Dekning av utgifter og/eller tilskudd knyttet til arrangementer og utviklingsprosjekter i privat og/eller offentlig regi

  Det kan ytes tilskudd til kulturprosjekter som strekker seg over flere år. Årlig utbytte kan ikke benyttes til dekning av utgifter til etablerte kulturtilbud.

  Les mer her:
  https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-stipend/tilskudd/kunst-og-kultur/kulturfondet/

  Show details
 • Formål

  Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at semiprofesjonelle/fremragende sang- og musikkensembler, og sang- og musikkensembler særlig rettet mot talentfull ungdom, kan gjennomføre utenlandsreiser og -turneer.

  Hvem kan søke om tilskudd

  Tilskuddet kan tildeles semiprofesjonelle/fremragende sang- og musikkensembler med base i Trondheim.

  Les mer her:
  https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-stipend/tilskudd/kunst-og-kultur/reisestotte-til-semiprofesjonelle-ensembler-innen-sang-og-musikk/

  Show details
 • Formål

  Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det frivillige kulturlivet i Trondheim. Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke muligheten for å arrangere mindre prosjekt og arrangement med kort planleggingstid. Det kan maksimalt innvilges 30 000 til hvert tiltak fra denne tilskuddsordningen.

  Søknadsfrist

  Søknad må sendes inn senest tre uker før gjennomføring av tiltaket. Søknader behandles fortløpende.

  Du får vanligvis svar innen 3 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.

  Hvem kan få støtte

  Aktører innen det frivillige kulturlivet i Trondheim kan få støtte. På grunn av stor pågang på tilskuddsordningen vil det prioriteres strengt hvilke prosjekt som innvilges tilskudd. Prosjekt med lang planlegging henvises til Tilskudd til fritidskulturlivet eller Tilskudd til kunst- og kulturtiltak, profesjonelle. Flerkulturelle tiltak og aktører vil bli prioritert.

  Les mer her:
  https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-stipend/tilskudd/kunst-og-kultur/strakstiltak-kunst-og-kultur/

  Show details
 • Strakstiltak kunst og kultur

  Profesjonelle kunst- og kulturaktører kan søke om strakstiltak til sine aktiviteter. Søknader behandles fortløpende gjennom hele året.

  Krav til søknad:

  • Søknad må sendes inn senes tre uker får tiltaket det søkes støtte til
  • Søknadsbeløpet kan være maks 15.000 kroner
  • Maksimalt tilskuddsbeløp for strakstiltak er 15.000 kroner
  • For øvrig gjelder de samme retningslinjene som for tilskuddsordningen Kunst- og kulturtiltak, profesjonelle, og det søkes gjennom den ordingen i Tilskuddsbasen.

  Les mer her:
  https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-stipend/tilskudd/kunst-og-kultur/strakstiltak-kunst-og-kultur2/

  Show details
 • fre
  23
  mar
  2018
  5:00 pmCafé Løkka

  Fredag 23.mars samler vi Tempos medlemmer for en uformell quiz på Café Løkka.

  Her kan alle medlemmene til Tempo møtes, uansett hvilket felt man representerer.

  Vi sees vel der?

  Tips: Les deg opp på Tempos historie

  Show details
 • tor
  05
  apr
  2018
  søn
  08
  apr
  2018
  Fjordgata 1, 7010 Trondheim

  Trondheim Song:Expo is an exclusive co-writing camp located in the town Trondheim in the middle of Norway.

  The camps participants will be guided and mentored by experienced, world elite songwriters and producer.

  The international A&R’s and publishers will provide leads from the major labels such as Universal, Sony and Warner.
  The songs will be pitched to the markets in USA, Europe and Asia.

  Song:Expo is an excellent networking opportunity for music business professionals, as well as a great place for the songwriters to find future writing partners.
  The Regional Camp has a camp fee of 400 NOK for all participants. This include all lectures, catering and equipment you will need during the camp. We can also help you with accommodation during your stay.

  Show details
 • søn
  15
  apr
  2018
  11:59 pm

  Formål

  Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Trondheim. Tilskuddsordningen skal bidra til kunstneriske prosjekter og arrangement av høy kvalitet innen billedkunst/kunsthåndverk, litteratur, musikk, scenekunst/dans og tverrfaglige prosjekt. 

  Hvem kan søke om tilskudd

  Kunstnere, organisasjoner og andre innen det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Det gis i hovedsak tilskudd til aktører bosatt i Trondheim.

  Les mer her:
  https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-stipend/tilskudd/kunst-og-kultur/tilskudd-til-kunst--og-kulturtiltak-profesjonelle/

  Show details
 • tir
  01
  mai
  2018

  Tilskudd til kulturarrangement, samt idrettsarrangement på norgesmesterskapsnivå.

  Målet med ordningen  er å støtte vitalitet, satsing og nytenkning knyttet til kulturarrangement innen ulike sjangere.

  Det kan søkes om tilskudd til enkeltstående kulturarrangement som ikke kommer inn under andre kommunale driftstilskuddsordninger. Arrangementet skal normalt ikke være en del av den ordinære virksomheten til søker. Slike arrangement kan være konserter, forestillinger, festivaler m.m. Arrangementet skal ha god kunstnerisk kvalitet og være åpne for publikum.

  Søker må være en frivillig organisasjon, eller en sammenslutning mellom en eller flere frivillige organisasjoner og andre aktører innen kulturlivet.

  Det kan søkes gjennom hele året. Søknaden må inneholde budsjett og prosjektbeskrivelse. Søknadene behandles fortløpende i drifts- og forvaltningsutvalget.

  Det kan også søkes om tilskudd til idrettsarrangement på norgesmesterskapsnivå som arrangeres i kommunen.

  Les mer her: https://www.molde.kommune.no/kulturtilskudd.289140.no.html

  Show details
 • tor
  03
  mai
  2018
  11:59 pm

  FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge. Fondsloven definerer musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk som utøvende kunstnere. Med profesjonelle utøvere menes de som har det utøvende yrket som sitt hovederverv, altså sitt yrke.

  Les mer her:
  http://www.ffuk.no/vaare-stoetteordninger.392661.no.html

  Show details
 • fre
  01
  jun
  2018

  Kunstnarar frå alle sjangrar kan søke på dei andre midlane, inkludert visuelle kunstnarar.

  Mer informasjon finner du her

  Show details
 • 11:59 pm

  Tilskuddsordningen bidrar med tilskudd til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med offentlige konserter, næringsrettede møter og skrivesamarbeid i utlandet. Tilskuddsbeløpet er øremerket det omsøkte prosjekt og kan ikke benyttes til annet. Ordningen er finansiert av Music Norway og Utenriksdepartementet.

  Les mer her:
  https://www.stikk.no/reisestotte/index.php?action=7&ordningid=1&f=eksport

  Show details
 • tir
  05
  jun
  2018
  1:00 pm

  Hva kan få støtte

  Arrangører kan søke om tilskudd til konsertprogram.

  Arrangører som søker om flerårig støtte må i søknaden redegjøre for planlagt program i søknadsperioden.

  Søkere kan ha ulike organisasjonsformer. Det forutsettes at eventuelle overskudd fra konsertvirksomheten tilbakeføres arrangørens virksomhet eller egenkapital.

  Hvem kan søke

  Arrangørstøtteordningens målgruppe er konsertarrangører, scener og regionale kulturhus i Norge med et offentlig konserttilbud. Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke. Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.

  Ordningen prioriterer arrangører med en tydelig programprofil og et betydelig konsertomfang. Enkeltkonserter og festivaler prioriteres kun unntaksvis på arrangørordningen. Festivaler henvises til Kulturrådets støtteordning for musikkfestivaler.

  Les mer her:
  http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/arrangorstotte-musikk

  Show details
 • 1:00 pm

  Ordningen har som formål å utvikle kirken som konsert- og kunstarena og å vitalisere og fornye profesjonelt musikkarbeid og konsertproduksjon i kirken. Gjennom økt aktivitet innenfor disse områdene er det også et overordnet mål å styrke rekrutteringen til kirkemusikkfeltet.

  Les mer her:
  http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/kirkemusikk

  Show details
 • 1:00 pm

  Formål

  Formålet med ordningen er å støtte innspilling og utgivelse av musikk som det er et særskilt behov for å støtte, eller som det av musikkhistoriske grunner er viktig å sikre blir dokumentert og tilgjengeliggjort.

  Hva kan få støtte

  Tilskudd til innspilling fra Norsk kulturfond er begrenset til fire bestemte områder:

  • innspilling av komposisjonsmusikk fra Norge, herunder partiturmusikk, orkesterverk og elektroakustiske komposisjoner
  • innspillingsprosjekter for barn og unge
  • innspillinger som dokumenterer utøvertradisjoner i Norge herunder norsk folkemusikk både innen slåttespell, kveding og bygdedans
  • innspillinger av tradisjonsmusikk fra den flerkulturelle musikkscenen i Norge.

  For generell innspillingsstøtte, henvises det til prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde.

  Les mer her:
  http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/fonogram-innspillinger

  Show details
 • 1:00 pm

  Formål

  Tilskudd til bestillingsverk og musikkproduksjon skal bidra til at det skapes og tilgjengeliggjøres nye musikkverk og musikkproduksjoner på et høyt profesjonelt nivå. Formålet er å gjøre nye musikkverk i Norge tilgjengelig for flest mulig. Skapere kan være komponister eller utøvere, og verkene skal gjøres tilgjengelig gjennom framføring på konsert- og formidlingsarenaer, eller på ulike medieplattformer.

  Hva kan få støtte

  Honorar og kunstneriske kostnader til

  • Komponering/produksjon av musikkverk
  • Utøver- og samspillsbasert komposisjon
  • Andre former for komposisjon og materialutvikling, f.eks. i samarbeid mellom musikere, komponister eller kunstnere i andre kunstfag, på teknologisk baserte plattformer og medier, osv.
  • Innstudering i forbindelse med produksjonen
  • Visuelle og andre sceniske elementer som er del av verket, og kuratorisk og annen kunstnerisk medprodukjon..

  Søknaden må være kunstnerisk begrunnet og det skal gjøres rede for omfanget av det skapende arbeidet og metodene som skal brukes. Satsene til Norsk Komponistforening og Nopa kan brukes der det er relevant.

  Les mer her:
  http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/bestillingsverk-og-produksjonsstotte-musikk

  Show details
 • 1:00 pm

  Hva kan få tilskudd

  Ordningen gir tilskudd til musikkfestivaler i Norge med offentlige konserter som sitt primære virkeområde, som arrangeres årlig eller annethvert år og varer i minst to dager. Det gis prioritet til festivaler som mottar offentlige tilskudd fra egen region. Søkere kan ha forskjellige organisasjonsformer, og det forutsettes at eventuelle overskudd fra festivaldriften tilbakeføres til festivalens virksomhet eller egenkapital. Festivaler som får flerårige tilsagn må ha eksistert i minimum tre år og ha styre og vedtekter.

  Hva kan det ikke søkes tilskudd til

  Det kan ikke søkes tilskudd til prosjekter som faller utenfor Kulturrådets formål, jf. Lov om Norsk kulturråd. Det kan heller ikke søkes ytterligere tilskudd fra Norsk kulturfond med mindre det er til spesifikke, tidsavgrensede prosjekter utenfor kjernevirksomheten. Søknader fra festivaler som er påbegynt eller har vært avholdt før søknadsfristen, vil bli avvist.

  Les mer her:
  http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/musikkfestivaler

  Show details
 • 1:00 pm

  Hva kan få støtte

  Kulturrådet har en rekke andre ordninger som støtter formidling og produksjon av musikk, som bestillingsverk og musikkproduksjon og arrangørordningen. Støtteordningen for Andre musikkttiltak omfatter andre typer tiltak som bl.a. trykking av faglitteratur, prosjekter for og med barn og ungdom, seminarvirksomhet, workshoper, bransjetreff og noterestaurering.

  Les mer her:
  http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/andre-musikktiltak-prosjektstotte

  Show details
 • søn
  24
  jun
  2018
  ons
  27
  jun
  2018
  Fjordgata 1, 7010 Trondheim

  Trondheim Song:Expo is an exclusive co-writing camp located in the town Trondheim in the middle of Norway.

  The camps participants will be guided and mentored by experienced, world elite songwriters and producer.

  The international A&R’s and publishers will provide leads from the major labels such as Universal, Sony and Warner.
  The songs will be pitched to the markets in USA, Europe and Asia.

  Song:Expo is an excellent networking opportunity for music business professionals, as well as a great place for the songwriters to find future writing partners.

  Read more here:
  http://www.songexpo.no/

  Show details
 • ons
  27
  jun
  2018
  lør
  30
  jun
  2018
  Fjordgata 1, 7010 Trondheim

  Trondheim Song:Expo is an exclusive co-writing camp located in the town Trondheim in the middle of Norway.

  The camps participants will be guided and mentored by experienced, world elite songwriters and producer.

  The international A&R’s and publishers will provide leads from the major labels such as Universal, Sony and Warner.
  The songs will be pitched to the markets in USA, Europe and Asia.

  Song:Expo is an excellent networking opportunity for music business professionals, as well as a great place for the songwriters to find future writing partners.

  Read more here:
  http://www.songexpo.no/

  Show details