KULTURRÅDET: MUSIKKFESTIVALER

Dato: 05. Jun 18

HVA KAN FÅ TILSKUDD

Ordningen gir tilskudd til musikkfestivaler i Norge med offentlige konserter som sitt primære virkeområde, som arrangeres årlig eller annethvert år og varer i minst to dager. Det gis prioritet til festivaler som mottar offentlige tilskudd fra egen region. Søkere kan ha forskjellige organisasjonsformer, og det forutsettes at eventuelle overskudd fra festivaldriften tilbakeføres til festivalens virksomhet eller egenkapital. Festivaler som får flerårige tilsagn må ha eksistert i minimum tre år og ha styre og vedtekter.

HVA KAN DET IKKE SØKES TILSKUDD TIL

Det kan ikke søkes tilskudd til prosjekter som faller utenfor Kulturrådets formål, jf. Lov om Norsk kulturråd. Det kan heller ikke søkes ytterligere tilskudd fra Norsk kulturfond med mindre det er til spesifikke, tidsavgrensede prosjekter utenfor kjernevirksomheten. Søknader fra festivaler som er påbegynt eller har vært avholdt før søknadsfristen, vil bli avvist.

Les mer her:
http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/musikkfestivaler